Mehteran

Yeniçerilerin “bando teşkilatına”, “Mehterhane” denilirdi.
Her yeniçeri “ortasının” bir kat mehter takımı bulunurdu.
Bir kat mehterhane, şu enstrümanlardan meydana
gelirdi;
1- Bir adet – Tabi (Davul)
2- Bir adet – Nakkare (Çift dümbelek)
3- Bir adet – Zurna
4- Bir adet – Boru
5- Bir adet – Zil (Halile)

Belirtilen sazlardan ikişer tane bulunursa; iki kat, üçer
tane bulunursa; üç kat mehterhane adını alırdı. Yeniçeri
ağasının en az beş, en çok yedi kat. Padişahın ise, dokuz kat
mehter takımı olurdu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeniçeriler, Allah yolunda hizmet ederken, Hz. Muhammed Mustafa (S.A.S), Hz. Aliy-el Mürteza, ve Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli hazretlerinin himmetleri niyaz edilirdi.

BALIM SULTAN ERKÂNNAMESİNE GÖRE
MEHTER GÜLBÂNG-İ
EYYÂM-I GÜLBÂNG

Bismişâh, Allâh Allâh
Celil-i Cebbâr, Mûin-i Settâr, Hâlik-i Leyl-ü ven nehâr
Lâ-yezâl, zül-celâl Yek’dir Allâh yek,
Allâh’ın birliğine, küffârın körlüğüne
Ve Resûl-ü Enbiyâ, Peygamberimiz, Efendimiz,
Cenâb-ı Ahmed-i Muhammed Mustafâ
Ve Al-i evlâd-ı Resûl-ü Müçtebâ’nın imdâd-ı ruhâniyetlerine,
Pir’an, Mürşidân, Aşıkan, Gavs-el Vâsılîn,
Hamâley-i Kûr’an Esseyid Muhammed Hacı Bektâşı Velî
Ve, Güzeştegân-ı Pir’an ve Ehl-i İslâm ervâhına,
Ve Dest-grimiz Balım Sultan âyn-i inayetine,
Hünkâr-ı İslâm, İbn-üs-Sultan,
Bilcümle İslâmın necât, saadet ve selâmetine
Üçler, beşler, yediler, kırk’lar, üçyüzaltmışlar
Ve binbirler demine…
Nûr-u Nebî, Kerem-i Ali, keremât-ı Veli,
Gülbang-i Muhammedi
Pirimiz, Hünkârımız, üstadımız
Kutbül Arifin, Hâc-ı Bektâş-ı Veli
Demü, devranına Hü diyelim, Hüüüü….

Kaynak:

Yukarıdaki bilgiler resim ve Gülbank  “ÖNDENG SONGUNG GÜRGELE Bektaşi Kültür Argümanlarına Göre YENİÇERİ OCAĞI VE DEVŞİRMELER    ŞEVKİ KOCA” adlı kitaptan alıntıdır.