Seyfullah

Tanım:

 

Nefes:

Bu aşk bir bahr-i ummândır

Buna hadd ü kenâr olmaz

Delilim sırr-ı Kur’ân’dır

Bunu bilende âr olmaz

Süre-geldik ezeliden

Pîrim Muhammed Alî’den

Şarâb-ı lâ-yezâliden

İçenlerde humâr olmaz

Eğer âşık isen yâre

Sakın aldanma ağyâre

Düş İbrahim gibi nâre

Bu gülşende yanar olmaz

Kıyamazsan baş ü câna

Uzak dur girme meydâna

Bu meydânda nice başlar

Kesilir hiç soran olmaz

Hakk ile hak olanlara

Kendi özün bilenlere

Dost yolunda ölenlere

Kan bahası dinar olmaz

Bak şu Mansûr’un işine

Halkı üşürmüş başına

Ene’l-Hakk’ın firâşına

Düşenlere tımâr olmaz

Seyfullah özünde mestdir

Pîrinden aldığı destdir

Dîvâne râ kalem-nistdir

Ne söylese kınar olmaz