Didari

Tanıtım:

 

Nefesler:

Lâ-mekân elinden bir sadâ geldi

Nevrûzumuz canlar mübârek olsun.

Kalb-i mü’minâna bir safâ geldi

Nevruzunuz canlar mübârek olsun.

(Kırklar bayramınız size aşk olsun)

Viladet günüdür hak Murtaza’nın

Şehşir-i kudretle ol Kibriyâ’nın

Na’ra-i Haydar tek açub dehânın

Nevruzunuz canlar mübârek olsun.

(Kırklar bayramınız size aşk olsun)

Bugün hurûc eder cümle mevcûdat

Bu dem kıyam eder yevm-i arasat

Bu demle açılır mü’mine mir’ât

Nevruzunuz canlar mübârek olsun.

(Kırklar bayramınız size aşk olsun)

Zîrûh gayr-i zîrûh baş keser Şah’a

Bu dem izin olub gelirler câha

Fescidû emriyle ol yüzü mâha

Nevruzunuz canlar mübârek olsun

(Kırklar bayramınız size aşk olsun)

Bunda handân olur kalbi mükedder

Gözyaşları olur lâl ü mücevher

Aşk olsun canlara Dîdârî kemter

Nevruzunuz canlar mübârek olsun

(Kırklar bayramınız size aşk olsun)